תיאוריית הלמידה מתווכת (Mediated Learning Experience MLE) פותחה בארץ על-ידי פרופ' ראובן פויורשטיין, במטרה לשפר את יכולת הלמידה של ילדים שיכולותיהם הקוגניטיביות לא מנוצלות דיין ולא מאפשרות להם להתמודד עם דרישות הסביבה והמסגרת בה הם לומדים. ילדים אלה צוברים חוויות של תסכולים וכישלון בלימודים ולא מגיעים לאינטגרציה חברתית טובה.

הגישה של חווית הלמידה המתווכת רואה את תפקידו של המבוגר (הורה או מחנך) כמתווך בין הילד לבין סביבתו.

האמונה הבסיסית הינה כי לכל אדם קיימת יכולת להשתנות: בחשיבתו, בתפישתו, בהבנתו, למרות או מעבר למוגבלות, לחסימות, לקשיים, לאילוצים הנכפים על-ידי המטען הביולוגי או הגנטי (נכות, מחלות, פיגור, ליקויי למידה, ADHD…) אתו באים לעולם.

"Don't walk behind me, I may not lead.
Don't walk in front of me, I may not follow.
Just walk beside me and be [with me]".
Albert Camus

פויורשטיין מדבר על ("השתנות קוגניטיבית מבנית" Modifiabilité cognitive structurelle-MCS) כדי לבטא את יכולת האדם לשנות את תבנית החשיבה שלו וכתוצאה מכך, את תפקודו השכלית, הרגשית וההתנהגותית. יכולת ההשתנות מובילה להסתגלות טובה יותר לסביבה המשתנה בקצב מהיר.

הוא הגדיר קריטריוני תיווך, פעולות שהמבוגר מקיים בתוך האינטראקציה עם הילד, כדי להתאים את תנאי הלמידה ליכולות של הילד ולהביאו למימוש הפוטנציאל המקסימלי שלו.
הפעולות התיווכיות הנדרשות כדי להביא את הילד לשינוי הן:

  • כוונה והדדיות (או מיקוד)
  • משמעות
  • טרנסנדנטיות (העברה)
  • וויסות ההתנהגות
  • תחושת יכולת

בשביל פויורשטיין, לא מדובר רק על "ללמד את הילד" אלא "ללמד אותו ללמוד". רק תהליך של חוויה בלמידה מתווכת יכולה להבטיח שינוי משמעותי, מעמיק ומתמיד.
הגישה מיושמת דרך "כלים" מדויקים שפותחו על-ידי פרופ' פויורשטיין, הנכללים בתוכנית "העשרה האינסטרומנטלית" (Program of Instrumental Enrichment PEI) ובאבחון הדינמי LPAD – Learning Propensity Assessment Device. שתי התוכניות האלו מאפשרות למבוגר להפעיל את התיווך בתרגילים מיועדים לשיפור ושיקום התפקודים הקוגניטיביים לפגומים" (deficient cognitive functions).

הגישה, הכלים של העשרה האינסטרומנטלית, האבחון הדינמי, עומדים בסילבוסים רבים במסגרות של השתלמויות והכשרה לאנשי מקצוע מתחומים שונים. מחקרים רבים שנעשו בארץ ובחו"ל מצביעים על יעילותה של שיטה זו לטיפול בליקויי למידה ובליקויים התפתחותיים, כמו בתחום של הכנה ללמידה, פיתוח גמישות החשיבה, והיצירתיות שהסתגלות לעולם המודרני דורשת.